Chúng tôi vinh d? gi?i thi?u d?n Quý khách m?t s? tính nang gi?i pháp c?a ngôi nhà thông minh:
 
Là m?t h? th?ng tuy?t v?i cho phép b?n ki?m soát nh?ng gì dang x?y ra trong ngôi nhà  t?i b?t k? th?i di?m nào. T?t c? thi?t b? s? du?c t? du?c d?ng hóa và ki?m soát m?t cách hi?u qu? nh?t v?i nh?ng thao tác cung c?c k? don gi?n thông qua vi?c cách s? d?ng các thi?t b? di?u khi?n nhu: máy tính xách tay, iPad, di?n tho?i di d?ng ho?c máy tính b?ng.
 
Ki?m soát t?ng phòng: v?i giao di?n tuong tác tr?c quan, b?n có th? dóng màn c?a, gi?m ánh sáng và di?u ch?nh âm thanh trong phòng ch? v?i thi?t b? di?u khi?n t? xa nhu:  di?n tho?i thông minh ho?c iPad. B?n cung có th? s? d?ng d? g?i ng? c?nh dã du?c thi?t l?p. Ví d?: "Ch? d? xem phim" dèn m? d?n, màn chi?u h? xu?ng, nhi?t d? di?u ch?nh, hình ?nh hi?n d?n và trung th?c.
 
Ki?m soát b?ng di?n tho?i, máy tính b?ng, PC.
 
- H? th?ng chi?u sáng thông minh
- H? th?ng Âm thanh & Hình ?nh da vùng.
- H? th?ng Truy?n thông & h? th?ng liên l?c (PA)
- H? th?ng rèm c?a, c?a nhà t? d?ng
- Pool & Spa
Chúng tôi s?n sàng dón nh?n s? quan tâm cung nhu mong mu?n chia s? nh?ng thông tin và gi?i pháp nhà thông minh d?n Quý khách.
Thế Nào Là Ngôi Nhà Thông Minh !

Bài viết liên quan

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Công ty Khánh An xin chân thành cảm ơn quý Công ty, Đơn vị, Cá nhân Đã - đang và sẽ ủng hộ chúng tôi... Chúng tôi luôn trân trọng và sẽ cố gắng hơn nữa để thắt chặt tình hữu nghị.....Khánh An luôn mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cá nhân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Sau đây là một số công trình tiêu biểu và những khách hàng thân thiết mà Công ty Khánh An đã có cơ hội được hợp tác, ngoài ra còn rất nhiều những khách hàng cá nhân đã ủng hỗ chúng tôi. xem thêm