Chúng tôi vinh d? gi?i thi?u d?n Quý khách m?t s? tính nang gi?i pháp c?a ngôi nhà thông minh:
 
Là m?t h? th?ng tuy?t v?i cho phép b?n ki?m soát nh?ng gì dang x?y ra trong ngôi nhà  t?i b?t k? th?i di?m nào. T?t c? thi?t b? s? du?c t? du?c d?ng hóa và ki?m soát m?t cách hi?u qu? nh?t v?i nh?ng thao tác cung c?c k? don gi?n thông qua vi?c cách s? d?ng các thi?t b? di?u khi?n nhu: máy tính xách tay, iPad, di?n tho?i di d?ng ho?c máy tính b?ng.
 
Ki?m soát t?ng phòng: v?i giao di?n tuong tác tr?c quan, b?n có th? dóng màn c?a, gi?m ánh sáng và di?u ch?nh âm thanh trong phòng ch? v?i thi?t b? di?u khi?n t? xa nhu:  di?n tho?i thông minh ho?c iPad. B?n cung có th? s? d?ng d? g?i ng? c?nh dã du?c thi?t l?p. Ví d?: "Ch? d? xem phim" dèn m? d?n, màn chi?u h? xu?ng, nhi?t d? di?u ch?nh, hình ?nh hi?n d?n và trung th?c.
 
Ki?m soát b?ng di?n tho?i, máy tính b?ng, PC.
 
- H? th?ng chi?u sáng thông minh
- H? th?ng Âm thanh & Hình ?nh da vùng.
- H? th?ng Truy?n thông & h? th?ng liên l?c (PA)
- H? th?ng rèm c?a, c?a nhà t? d?ng
- Pool & Spa
Chúng tôi s?n sàng dón nh?n s? quan tâm cung nhu mong mu?n chia s? nh?ng thông tin và gi?i pháp nhà thông minh d?n Quý khách.
Thế Nào Là Ngôi Nhà Thông Minh !
Thế Nào Là Ngôi Nhà Thông Minh !
4.5 (92.59%) 1104 lượt xem
on:

Tư vấn Giải pháp Lắp Đặt :

  • Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Dịch Vụ Khánh An
  • 50 Tân Trang, P 9, Q. Tân Bình, Tp Hồ chí minh
  • Email : sale01.khanhan@gmail.com
  • 0918 329 968 - 0948 554 993 - 0947 982 782

* Nếu cần "hỗ trợ kỹ thuật", vui lòng để lại yêu cầu vào khung bình luận.
* Nếu bạn đã là khách hàng của chúng tôi, vui lòng gọi để được phục vụ.

Viết đánh giá

()
Đang tải...
Bản quyền thuộc Khánh An © 2015. All rights reserved. Phát triển bởi Thanh Bình.