J-Tech

Đầu ghi hình I-Tech AHD-6104Q
J-Tech AHD-6104Q
Camera J-Tech AHD3206E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD3206E

Camera J-Tech AHD3206E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD3206E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

Camera J-Tech AHD3206E0 5.0 Mp
J-Tech AHD3206E0

Camera J-Tech AHD3206E0 5.0 Mp

Camera J-Tech AHD3206E0 5.0 Mp - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID nhận diện khuôn mặt, tìm vid..

Camera J-Tech AHD3320E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD3320E

Camera J-Tech AHD3320E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD3320E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

Camera J-Tech AHD3320E0 5.0 Mp
J-Tech AHD3320E0

Camera J-Tech AHD3320E0 5.0 Mp

Camera J-Tech AHD3320E0 5.0 Mp - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID nhận diện khuôn mặt, tìm vid..

Camera J-Tech AHD5250E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD5250E

Camera J-Tech AHD5250E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD5250E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

Camera J-Tech AHD5250E0 5.0 Mp
J-Tech AHD5250E0

Camera J-Tech AHD5250E0 5.0 Mp

Camera J-Tech AHD5250E0 5.0 Mp - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID nhận diện khuôn mặt, tìm vid..

Camera J-Tech AHD5270E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD5270E

Camera J-Tech AHD5270E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD5270E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

Camera J-Tech AHD5270E0 5.0 Mp
J-Tech AHD5270E0

Camera J-Tech AHD5270E0 5.0 Mp

Camera J-Tech AHD5270E0 5.0 Mp - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID nhận diện khuôn mặt, tìm vid..

Camera J-Tech AHD5278B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD5278B

Camera J-Tech AHD5278B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD5278B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

Camera J-Tech AHD5278E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD5278E

Camera J-Tech AHD5278E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD5278E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

Camera J-Tech AHD5278E0 5.0 Mp
J-Tech AHD5278E0

Camera J-Tech AHD5278E0 5.0 Mp

Camera J-Tech AHD5278E0 5.0 Mp - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID nhận diện khuôn mặt, tìm vid..

Camera J-Tech AHD5280B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD5280B

Camera J-Tech AHD5280B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD5280B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

Camera J-Tech AHD5280E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD5280E

Camera J-Tech AHD5280E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD5280E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

Camera J-Tech AHD5280E0 5.0 Mp
J-Tech AHD5280E0

Camera J-Tech AHD5280E0 5.0 Mp

Camera J-Tech AHD5280E0 5.0 Mp - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID nhận diện khuôn mặt, tìm vid..

Camera J-Tech AHD5285B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD5285B

Camera J-Tech AHD5285B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD5285B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

Camera J-Tech AHD5285E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD5285E

Camera J-Tech AHD5285E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD5285E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

Camera J-Tech AHD5285E0 5.0 Mp
J-Tech AHD5285E0

Camera J-Tech AHD5285E0 5.0 Mp

Camera J-Tech AHD5285E0 5.0 Mp - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID nhận diện khuôn mặt, tìm vid..

Camera J-Tech AHD5600E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD5600E

Camera J-Tech AHD5600E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD5600E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

Camera J-Tech AHD5600E0 5.0 Mp
J-Tech AHD5600E0

Camera J-Tech AHD5600E0 5.0 Mp

Camera J-Tech AHD5600E0 5.0 Mp - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID nhận diện khuôn mặt, tìm vi..

Camera J-Tech AHD5700E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD5700E

Camera J-Tech AHD5700E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD5700E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

Camera J-Tech AHD5700E0 5.0 Mp
J-Tech AHD5700E0

Camera J-Tech AHD5700E0 5.0 Mp

Camera J-Tech AHD5700E0 5.0 Mp - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID nhận diện khuôn mặt, tìm vi..

Camera J-Tech AHD5700EL0 5.0 Mp / Led sáng
J-Tech AHD5700EL0

Camera J-Tech AHD5700EL0 5.0 Mp / Led sáng

Camera J-Tech AHD5700EL0 5.0 Mp / Led sáng - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID nhận diện khuôn..

Camera J-Tech AHD5700L 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID / Led sáng
J-Tech AHD5700L

Camera J-Tech AHD5700L 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID / Led sáng

Camera J-Tech AHD5700L 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID / Led sáng - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg..

Camera J-Tech AHD5703B 2MP, lens 3.6mm
J-Tech AHD5703B

Camera J-Tech AHD5703B 2MP, lens 3.6mm

Camera J-Tech AHD5703B 2MP, lens 3.6mm..

Camera J-Tech AHD5703E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD5703E

Camera J-Tech AHD5703E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD5703E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

Camera J-Tech AHD5703E0 5.0 Mp
J-Tech AHD5703E0

Camera J-Tech AHD5703E0 5.0 Mp

Camera J-Tech AHD5703E0 5.0 Mp - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID nhận diện khuôn mặt, tìm vi..

Camera J-Tech AHD5703EL 5.0 Mp/Human Detect / Face ID / Led sáng
J-Tech AHD5703EL

Camera J-Tech AHD5703EL 5.0 Mp/Human Detect / Face ID / Led sáng

Camera J-Tech AHD5703EL 5.0 Mp/Human Detect / Face ID / Led sáng - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Fa..

Camera J-Tech AHD5703EL0 5.0 Mp / Led sáng
J-Tech AHD5703EL0

Camera J-Tech AHD5703EL0 5.0 Mp / Led sáng

Camera J-Tech AHD5703EL0 5.0 Mp / Led sáng - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID nhận diện khuôn..

Camera J-Tech AHD5703L 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID / Led sáng
J-Tech AHD5703L

Camera J-Tech AHD5703L 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID / Led sáng

Camera J-Tech AHD5703L 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID / Led sáng - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg..

Camera J-Tech AHD5723B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD5723B

Camera J-Tech AHD5723B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD5723B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ..

Camera J-Tech AHD5723E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD5723E

Camera J-Tech AHD5723E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD5723E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

Camera J-Tech AHD5723E0 5.0 Mp
J-Tech AHD5723E0

Camera J-Tech AHD5723E0 5.0 Mp

Camera J-Tech AHD5723E0 5.0 Mp - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID nhận diện khuôn mặt, tìm vi..

Camera J-Tech AHD8205B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD8205B

Camera J-Tech AHD8205B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD8205B 2.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ..

Camera J-Tech AHD8205E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID
J-Tech AHD8205E

Camera J-Tech AHD8205E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID

Camera J-Tech AHD8205E 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face I..

Camera J-Tech AHD8205E0 5.0 Mp
J-Tech AHD8205E0

Camera J-Tech AHD8205E0 5.0 Mp

Camera J-Tech AHD8205E0 5.0 Mp - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID nhận diện khuôn mặt, tìm vi..

Camera J-Tech AHD8205EL0 5.0 Mp / Led sáng
J-Tech AHD8205EL0

Camera J-Tech AHD8205EL0 5.0 Mp / Led sáng

Camera J-Tech AHD8205EL0 5.0 Mp / Led sáng - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg - Face ID nhận diện khuôn..

Camera J-Tech AHD8205L 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID / Led sáng
J-Tech AHD8205L

Camera J-Tech AHD8205L 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID / Led sáng

Camera J-Tech AHD8205L 5.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID / Led sáng - Human Detect phát hiện chuyển động của Người, bỏ qua chuyển động của thú nuôi <5kg..

Camera J-Tech IP AI5282C 3.0 Mp cảnh báo chuyển động / Smart Led
J-Tech AI5282C

Camera J-Tech IP AI5282C 3.0 Mp cảnh báo chuyển động / Smart Led

- Camera IP 3MP khi hoạt động ở chế độ 2MP thì có chức năng Face ID. - Ghi hình và ghi âm. Gởi tin nhắn kèm hình chụp đến điện thoại khi phát hiện có Người. ..

Camera J-Tech IP AI5282E0 3.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID / Smart Led
J-Tech AI5282E0

Camera J-Tech IP AI5282E0 3.0 Mp cảnh báo chuyển động / Face ID / Smart Led

- Camera IP 3MP khi hoạt động ở chế độ 2MP thì có chức năng Face ID. - Ghi hình và ghi âm. Gởi tin nhắn kèm hình chụp đến điện thoại khi phát hiện có Người. ..

Hiển thị 1 đến 40 trong tổng số 570 (15 Trang)

Cảm ơn quý khách đang xem sản phẩm trong danh mục J-Tech


Cần tư vấn sản phẩm J-Tech

➥➥ Kinh doanh: 0918 028 398 0948 554 993 0888 506060
➥➥ Tư vấn / Kỹ thuật:0987 982 782 (Mr Bình)
Hotline:0987 982 782 (Mr Bình)

Đến với Công ty Khánh An, bạn sẽ được tư vấn, cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm cũng như báo giá J-Tech chính xác, định hướng để bạn mua sản phẩm đúng với nhu cầu thực tiễn.


 • CAM KẾT BÁN HÀNG VÀ BẢO HÀNH
 • Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng
 • Sản phẩm chính hãng mới 100%.
 • Không bán hàng kém chất lượng
 • Bảo hành bằng tem theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
 • Đầy đủ phụ kiện đi kèm, tài liệu hướng dẫn sử dụng
 • Luôn có giá tốt cho thương mại và kỹ thuật
 • QUYỀN LỢI KHI MUA HÀNG
 • Có ship COD toàn quốc
 • Kiểm tra sản phẩm tại nhà
 • Nhận hàng thanh toán tại nhà
 • Có lắp đặt tận nơi với chi phí thỏa thuận (chính sách lắp đặt )
 • Miễn phí giao hàng nội thành với đơn hàng > 3tr.
 • Đăng ký thành viên để có cơ hội trở thành đại lý thân thiết.

Cách lắp đặt J-Tech như thế nào, có dễ không ???

Cách lắp đặt J-Tech rất đơn giản, mỗi sản phẩm đều có tài liệu hướng dẫn đi kèm, đồng thời khi đặt mua J-Tech của công ty thì bộ phận kỹ thuật của công ty sẽ hướng dẫn lắp đặt hoàn chỉnh và sử dụng thành thạo.
Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, lắp đặt J-Tech, hệ thống camera wifi, camera ip, mạng internet không dây WIFI Bảo mật cho Công ty, Doanh nghiệp, Shop thời trang, Khu phố, Tiệm vàng - Kim cương, Nhà xưởng, Khu công nghiệp, Công trình công cộng.
Tư vấn thi công, khảo sát lắp đặt tận nơi trong nhà, ngoài trời, tính toán chi phí và bảng giá thi công lắp đặt theo phương án tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí tối đa.
Quý khách cần tìm công ty lắp đặt J-Tech tại nhà giá rẻ, liên hệ:

➥➥ Kinh doanh: 0918 028 398 0948 554 993 0888 506060
➥➥ Tư vấn / Kỹ thuật:0987 982 782 (Mr Bình)
Hotline:0987 982 782 (Mr Bình)
( Xem Chính sách lắp đặt )

HDSD J-Tech - Cài đặt cấu hình, chia sẻ J-Tech chính hãng

Hướng dẫn cài đặt J-Tech , cấu hình và chia sẻ J-Tech , Hướng dẫn sử dụng J-Tech: Phần mềm trên máy tính, Apps điện thoại từ xa qua Zalo, Facebook, Teamviewer, Ultraview.
Quý khách cần tìm hướng dẫn cài đặt sử dụng J-Tech vui lòng download tại: Hướng dẫn sử dụng
Lưu ý: Chỉ nhận hỗ trợ các sản phẩm do Công ty Khánh An bán ra nhằm đảm bảo quyền lợi và chăm sóc khách hàng tốt nhất
Hướng dẫn sử dụng: Hướng dẫn sử dụng

➥➥ Kinh doanh: 0918 028 398 0948 554 993 0888 506060
➥➥ Tư vấn / Kỹ thuật:0987 982 782 (Mr Bình)
Hotline:0987 982 782 (Mr Bình)

Hướng dẫn cài đặt J-Tech , cấu hình và chia sẻ J-Tech , Hướng dẫn sử dụng J-Tech: Phần mềm trên máy tính, Apps điện thoại từ xa qua Zalo, Facebook, Teamviewer, Ultraview, Quý khách cần tìm hướng dẫn cài đặt sử dụng J-Tech vui lòng download tại:Bảo hành J-Tech chính hãng - Sửa chữa J-Tech

TRUNG TÂM BẢO HÀNH J-Tech tại TP.HCM
- Địa chỉ nhận bảo hành J-Tech: 50 Tân Trang, P9, Q. Tân Bình, Tp HCM
ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BẢO HÀNH
- Bảo hành sản phẩm còn nguyên tem, hoá đơn, chứng từ đi kèm.
- Khách hàng được đổi, trả với điều kiện Sản phẩm còn mới 100%, nguyên tem và đầy đủ phụ kiện, vỏ hộp đi kèm.
- Không bao gồm trường hợp do cháy nổ,sét đánh, vào nước, rơi bể vỡ, lắp đặt sai kỹ thuật.
- Sản phẩm bảo hành thay thế, sửa chữa linh phụ kiện sẽ báo giá tuỳ trường hợp cụ thể.
Chỉ nhận bảo hành các sản phẩm được phân phối bởi Công ty Khánh An.
Quý khách hàng vui lòng cung cấp số điện thoại mua hàng (hoặc hoá đơn) để nhân viên bảo hành kiểm tra.


Liên hệ mua J-Tech

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KHÁNH AN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KHÁNH AN

Camera quan sát, Báo trộm, Tổng đài điện thoại, wifi, Điện thông minh đại lý phân phối lắp đặt giá rẻ

50 Tân Trang, P9, Q. Tân Bình, Tp HCM, Tp Hồ chí minhViệt nam700000

50 Tân Trang, P9, Q. Tân Bình, Tp HCM

➥➥ Kinh doanh: 0918 028 398 0948 554 993 0888 506060

➥➥ Tư vấn / Kỹ thuật:0987 982 782 (Mr Bình)
Hotline:0987 982 782 (Mr Bình)

sale01.khanhan@gmail.com

Thứ 2 - 7 Thời gian từ 08:30 AM đến 17:30PMTư vấn / Kỹ thuật:0987 982 782 (Mr Bình)
Kinh doanh: 0918 028 398 0948 554 993 0888 506060
0987 982 782

Công ty Khánh An chuyên : cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan như: lắp đặt camera quan sát , lắp đặt tổng đài điện thoại , Lắp đặt hệ thống báo trộm , thi công mạng nội bộ , Sửa chữa camera quan sát , Lắp đặt điện văn phòng , máy bộ đàm , máy chấm công , Bộ lưu điện , Lắp camera quan sát tại tphcm , Lắp báo trộm , Lắp máy chấm công , Lắp kiểm soát cửa ra vào , Lắp đặt bộ phát sóng wifi , Lắp đặt chuông cửa có hình , Lắp đặt máy chấm công , Lắp đặt hệ thống âm thanh , Bảo trì hệ thống camera an ninh , Sửa chữa camera quan sát , Sửa chữa tổng đài điện thoại ... thiết bị điện tử viễn thông cho gia đình, văn phòng, nhà máy, xưởng sản xuất, khách sạn, showroom, . . . Khánh An đã có nhiều kinh nghiệm và đã thi công cho nhiều công trình cũng như những dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, , Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.


DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát