TÀI LIỆU LẬP TRÌNH TEB308 / 824 CƠ BẢN BẰNG PC

Phải cài đặT KX-TEB308 Maintenance Console / TES 824 Maintenance Console và cài đặt Driver USP để lập trình bằng USP và cũng có thể lập trình bằng cổng com RS –232C:
Mở KX-TEB308 Maintenance Console / TES 824 Maintenance Console - Enter Program console - 1234 - chọn Connect to PABX - Enter system Password - 1234 - chọn USB ( nếu lập trình USB ) chọn RS232 ( Nếu lập trình bằng cổng COM RS-232C )

1. Ngày giờ hiện hành :

- System - 1.1 Date amp; time - Date ( nhập ngày , tháng , năm ) - time - chọn AM/PM - nhập giờ , phút - Apply

2. Đổi Password lập trình :

- System - 1.2 Main - System Password - nhập Password mới - Apply

3. Chức năng giám sát :

- Ext - 2.5 Dss console - Dss console No - chọn DSS - console Port - chọn Port để gán bàn DSS - pair Ext - chọn Port đi kèm với DSS - Apply

4. Chuyển đổi chế độ ngày, đêm và trưa

- System - 1.4 Time service - Time service Switching Mode - chọn Manual ( chuyển bằng tay ) , chọn Auto ( chuyển tự động ) - Apply

5. An định thời gian làm việc ở chế độ ngày , đêm , trưa .

- System - 1.4 Time service - Time service Switching Mode - Time Setting - Nhập giờ bắt đầu ngày , đêm , trưa cho các ngày trong tuần từ thứ hai - Chủ nhật - Apply

6. An định máy Operator :

- System - Main - Operator - chọn Jack làm Operator - Apply

7. Đổi số máy nhánh :

- System - Numbering Plan - Numbering Plan - chọn Plan ( 1-3 ) - đổi số Ext tương ứng từng Jack - Apply

8. Kết nối CO chọn chế độ quay số , CO group - thời gian Flash , Đảo cực CO .

- 3.CO - Detail - Connection - chọn CO kết nối - Dial mode - chọn chế độ quay số - CO line group - chọn Group cho CO line - Flash / recal time - chọn thời gian Flash - Reverse detection chọn hay không chọn chế độ đảo cực CO - Apply

9. Đổ chuông thường :

- 3.CO - 1 line Mode - CO line - chọn Normal cho chế độ ngày, đêm, trưa - Apply
- 3.CO - 2.Incoming / Outgoing - CO line Number - chọn CO đổ chuông ( 1…..8 ) - Ext - chọn máy nhánh đổ chuông vào các thời gian ngày , đêm , trưa - Apply - Ok

10. Đổ chuông Delay :

- 3.CO - 1.Time mode - CO line - Chọn Normal cho chế độ ngày, đêm, trưa - Apply
- 3.CO - 2.Incoming / outgoing - CO line Number - chọn CO đổ chuông ( 1…..8 ) - Ext - chọn máy nhánh đổ chuông - chọn thời gian đổ chuông máy tiếp theo - Apply - Ok

11. Hunting Ring: Tìm máy rỏi đổ chuông trong nhóm

- 3.CO -3. 2.Incoming / outgoing - CO line Number - chọn CO-chọn máy nhánh đổ chuông vào các chế độ ngày đêm trưa(các máy đổ chuông phải chung một nhóm) -apply-ok
- 2.Extention - 2.6 Extention group - chọn Jack theo số máy nhánh đổ chuông vào cùng một nhóm - Group no - chọn Group no cho nhóm Huning từ group 1-gruop8 - Extention hunting - Group no chọn Group hunting tương ứng ở trên - Extention hunting - set - chọn Group - Type - chọn chế độ Terminal(đổ chuông đầu cuối) hay chế độ Cicular(chế độ đổ chuông xoay vòng) cho nhóm Hunting - Apply
- 3.CO - 3.1 Line mode- Co No- chọn Co sử dụng Hunting - chọn chế độ ngày đêm trưa - Type - chọn Dil tương ứng với từng Co hunting - Detail - chọn Jack Ext(máy nhánh) đổ chuông đầu tiên trong nhóm Hunting nếu bận đổ chuông máy tiếp theo trong nhóm- Apply - Ok

12. Chế độ DISA:

Khi gọi vào trên Co sử dụng disa thì tổng đài phát ra bản tin OGM ,người gọi có thể bấm trực tiếp số nội bộ muốn gặp(nếu biết).Nếu không bấm gì thì cuộc gọi thự động chuyển về operator đã quy định.Phải có card disa

- 3.CO - 3.1 line mode - CO line - Type - chọn DISA - Detail chọn OGM No (từ OGM 1-OGM 8) cho ngày , đêm , trưa - Apply – Ok

13. Chế độ UCD :

Nếu có cuội từ ngoài vào các máy đổ chuông bận trên đường Co sử dụng chế độ UCD thì tổng đài sẽ thực hiện chế độ UCD như phát bản thông báo khoảng thời gian chờ hoặc kke61t thúc cuộc gọi…Phải có card disa

- 3.CO - 3.1 line mode - CO line - Type - chọn UCD - cho ngày , đêm , trưa - Apply
- 8.UCD - 8.1 UCD - UCD Group - chọn Group Ext(nhóm máy nhánh đổ chuông khi gọi vào nếu bận thì sử dụng chế độ UCD - UCD waiting Message - chọn bản tin OGM phát ra khi các máy trong nhóm sử dụng ở chế độ UCD bận hết - Timer - UCD Busy Waiting time - chọn Thời gian chờ sau khi bảng tin OGM ở chế độ UCD waiting message phát ra - Mode - UCD busy mode . Chọn 1 trong 4 chế độ sau : Intercept-Normal, Intercept-DISA, Disconnect , Disconnect OGM1 - Apply
§Intercept-Normal: Sau thời gian chờ UCD Busy Waiting time các máy Ext group đang ở chế độ UCD vẫn bận thì cuộc gọi sẽ chuyển đến 1 máy khác cho đổ chuông hoặc người gọi có thể ấn số nội bộ nếu biết
§Intercept-DISA : Sau thời gian chờ UCD Busy Waiting time các máy Ext group đang ở chế độ UCD vẫn bận thì sẽ phát ra bản tin OGM và sau đó sẽ chuyển đến 1 máy khác cho đổ chuông ngoài nhóm Ext group sử dụng ở chế độ UCD hoặc người gọi có thể nhấn số nội bộ nếu biết
§Disconnect : Sau thời gian chờ UCD Busy Waiting time các máy Ext group đang ở chế độ UCD vẫn bận thì sẽ kết thúc cuộc gọi
§Disconnect OGM1 : Sau thời gian chờ UCD Busy Waiting time các máy Ext group đang ở chế độ UCD vẫn bận thì sẽ phát ra bản tin OGM và sau đó kết thúc cuộc gọi

14. Chế độ DISA 3 cấp : DISA AA

- 3.1 Line mode - chọn CO(từ 1-8) - Chọn chế độ ngày đêm tương ứng cho từng Co - Type - chọn DISA - Detail - chọn OGM No(bản tin tổng từ OGM 1- OGM 8) - Apply
- 7.DISA - 7.1 Automatic Attendant - DISA Incoming call Disa mode - chọn with AA - AA table - chọn ( từ 0 - 9) - AA Dial ( 0 - 9 ) - chọn 2.Level AA - OK - ( 0 - 9 ) 2.Level AA - chọn ( từ 0 - 9) - AA Dial ( 0 - 9 ) ( 0 - 9 ) - chọn 3.Level AA- OK -( 0 - 9 ) ( 0 - 9 ) chọn 3.Level AA- chọn ( từ 0 - 9) -( 0 - 9 ) ( 0 - 9 ) ( 0 - 9 ) - Ext - chọn Jack Ext - OK - Apply

15. Cho phép gọi ra hoặc không cho phép gọi ra trên đường CO

- 3.CO - 3.2 Incoming/ Outgoing - CO line - chọn CO - chọn Ext(máy nhánh) - Outgoing call - chọn hoặc không chọn ở chế độ gọi ra cho chế độ ngày đêm - Apply

16. Hạn chế cuộc gọi :

- 5.TRS - 5.2 Deneied codes - tạo mã cấm trên class ( class2 - 5 ) - Apply
- 5.TRS - 5.1 Class of Service ( cos ) - cho máy nhánh vào cos muốn giới hạn đã tạo ở trên theo chế độ ngày , đêm , trưa - Apply

17. Gọi bằng Account code :

- 5.TRS - 5.2 Deneied codes - tạo mã cấm trên class ( class 3 - 5 ) - Apply
- 5.TRS - 5.1 Class of Service ( cos ) - cho nhánh vào cos muốn giới hạn đã tạo ở trên theo chế độ ngày , đêm , trưa - Apply
- 2. Ext - 2.1 main - Account code model ( Option, forced, veryfile all, veryfile toll ) chọn cho từng Ext (máy nhánh)các chế độ option… - Apply
§ Veryfile all : Không cần tạo mã cấm , bất cứ khi nào gọi ra cũng phải nhập mã account
§ Verifile toll : Nhấn Account khi gọi những mã đã được cấm ở trên
- 1. System - 1.5 Account code - tạo mã account để gọi Account - Apply

18. ARS :

- 6.ARS - 6.1 Common - ARS Mode - chọn CO sử dụng ARS từ CO - CO 8 - Apply
- 6.ARS - 6.2 Routing Plan - tạo mã vùng liên tỉnh khi sử dụng ARS theo từng Route để chèn dịch vụ - Modification - Added Number - chọn dịch vụ chèn ( 171, 177, 178, 179 ) - Apply

19. Giới hạn thời gian gọi ra ngoài :

- 2. Ext - 2.1 main - Pager 2 - Ext(máy nhánh) - CO Call Duration limited - chọn hoặc không chọn giới hạn thời gian gọi ra cho từng Ext (máy nhánh)- Apply
- 1. System - 1.6 Times - Call Duration - Ext to CO Duration limited - chọn thời gian giới hạn - Apply

20. Chuyển cuộc gọi trên đường CO :

- 2. Ext - 2.1 Main - Page 1 - Transfer to CO chọn hoặc không chọn Ext (máy nhánh) có thể Transfer to CO - Apply

21. Call forward to CO :

- 2. Ext - 2.2 Main - Page 1 - Call Forward to CO chọn hoặc không chọn Ext(máy nhánh) có thể Call Forward to CO - Apply

22. Reset Tổng Đài :

- Utility - System Reset - Normal On - Default - Yes hoặc No
- Utility - System Data clear - Select target system data - All - OK

23. Caller ID : Hiển Thị số gọi đến

- 11. Caller ID - 11.1 Main - CO line Setting - CO line - Caller ID - chọn CO hiển thị - Caller ID type - chọn loại hiển thị DTMF hoặc FSK - apply.Chỉ hiển thị ở bàn lập trình
- 11.Caller ID - 11.2 SLT caller ID - Ttype - chọn hệ FSK hoặc DTMF - Jack - Ext number(máy nhánh) - SLT caller ID muốn hiển thị trên máy thường đánh dấu chéo - Apply

24. Set cổng máy in ( SMDR )RS 232C: (Set các thông số giữa tổng đài và cổng máy in giống nhau)

- System - 1.7 SMDR - RS232C Parameter - NL code - CCR + LF ( CR ) - Baud Rate ( bps ) ( 9600, 1200, 4800, 2400) thường chọn 9600- Word lenghth - 8 bit/ 7 bit chọn 8 bit - Parity bit - None ( Mark/old/Even ) - Stop bit - 1 bit/ 2 bit chọn 1bit - Selection for printing - Outgoing call - On , Off, toll - Incoming call - On , Off - Account code - Code / Index - Apply .
Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM, đại lý, phân phối,mua bán, lắp đặt giá rẻ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KHÁNH AN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KHÁNH AN

Camera quan sát, Báo trộm, Tổng đài điện thoại, wifi, Điện thông minh đại lý phân phối lắp đặt giá rẻ

50 Tân Trang, P9, Q. Tân Bình, Tp HCM, Tp Hồ chí minhViệt nam700000

50 Tân Trang, P9, Q. Tân Bình, Tp HCM

Tư vấn sản phẩm: 0918 329 968 chat zalo (Mr Hải)

Bán hàng: 0982 539 027 chat zalo (Ms Thủy)

Tư vấn lắp đặt: 0987 982 782 chat zalo (Mr Bình)

Tư vấn kỹ thuật: 0918 329 968 chat zalo (Mr Hải) 0948 554 993 chat zalo (Mr Giang)

Tư vấn giải pháp: 0987 982 782 chat zalo (Mr Bình)

Hotline bán hàng: 0888 506060 chat zalo

sale01.khanhan@gmail.com

Thứ 2 - 7Thời gian từ 08:30 AM đến 17:30PM

Tư vấn sản phẩm:0918 329 968 chat zalo
Kinh doanh: 0982 539 027

Facebook Comments ()

Bài viết tương tự

Hướng dẫn lập trình tổng đài panasonic KX-TEB308, KX-TES824, KX-TA308, KX-TA616 bằng bàn lập trình kx-7730

Hướng dẫn lập trình tổng đài panasonic KX-TEB308, KX-TES824, KX-TA308, KX-TA616 bằng bàn lập trình kx-7730

Hướng dẫn lập trình tổng đài KX-TA308, KX-TA616, KX-TEB308, KX-TES824 bằng điện thoại KX-T7730 hoặc KX-T7030 Khi bạn mua mới 1 tổng đài điện thoại KX-TES824..

Cài đặt phần mềm tổng đài Panasonic KX-TES824

Cài đặt phần mềm tổng đài Panasonic KX-TES824

Cài đặt phần mềm tổng đài Panasonic KX-TES824 Hướng dẫn cài đặt phần mềm tổng đài Panasonic KX-TES824 - Cài đặt phần mềm lập trình tổng đài - Cài đặt US..

Sản phẩm nổi bật

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV-4

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV-4

Bộ lưu điện cho 4 Camera TORA CCTV 4 - CCTV POWER BANK là dòng sản phẩm máy lưu điện được thiết kế chuyên dụng cho Hệ thống Camera giám sát an ninh cho dân dụ..

5% OFF
3.277.500 3.450.000

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 Camera TORA CCTV 8 - CCTV POWER BANK là dòng sản phẩm máy lưu điện được thiết kế chuyên dụng cho Hệ thống Camera giám sát an ninh cho dân dụ..

5% OFF
5.652.500 5.950.000

Camera Ezviz C3WN 1080P CS-CV310-A0-1C2WFR Wifi KHÔNG Đèn + còi

Camera Ezviz C3WN 1080P CS-CV310-A0-1C2WFR Wifi KHÔNG Đèn + còi

Camera Ezviz CS-CV310 C3WN 1080P Wifi ngoài trờilt;span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" c..

37% OFF
820.000 1.299.000

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM không dây

Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM không dây

Khi có trộm đột nhập vào vùng kiểm soát, hệ thống Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM sẽ kích hoạt hú còi tất cả các còi có trong hệ thống, đồng thời th..

22% OFF
1.950.000 2.500.000

Thiết bị chống trộm AL-858GSM dùng SIM điện thoại

Thiết bị chống trộm AL-858GSM dùng SIM điện thoại

Tại Việt Nam sản phẩm bộ báo trộm thông minh TORA AL-858GSM được coi là sản phẩm có tính năng cao và đặt được sự ổn định nhất trong các dòng sản phẩm báo trộm k..

20% OFF
5.296.000 6.620.000

Tủ báo động dùng SIM, APP điện thoại AL-W20WIFI-GSM hỗ trợ cảm biến báo trộm không dây

Tủ báo động dùng SIM, APP điện thoại AL-W20WIFI-GSM hỗ trợ cảm biến báo trộm không dây

Hệ thống báo động W20 áp dụng các cảm biến kỹ thuật số và công nghệ chuyển đổi hiện đại, tích hợp chống trộm và chống cháy / khí cho hệ thống báo động thông mi..

20% OFF
3.840.000 4.800.000

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM01, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM01, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cửa điện tử quẹt thẻ - dùng cho cửa gỗ, nhôm, thép Thích hợp dùng cho chung cư văn phòng, cao ốc, nhà kho, gia đình, trường học, công cộng, v..v..Sử dụng ..

6% OFF
1.550.000 1.650.000

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM02, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cổng điện tử thông minh SMART REM02, thẻ từ, remote, chìa cơ

Khóa cửa điện tử quẹt thẻ - dùng cho cửa gỗ, nhôm, thép Thích hợp dùng cho chung cư văn phòng, cao ốc, nhà kho, gia đình, trường học, công cộng, v..v..Sử dụng ..

5% OFF
1.850.000 1.950.000

Bộ chuông reng báo giờ làm việc tự động KST-BG28 (Linh kiện Hàn quốc, siêu bền, ổn định)

Bộ chuông reng báo giờ làm việc tự động KST-BG28 (Linh kiện Hàn quốc, siêu bền, ổn định)

Chuông báo giờ làm việc tự động cho nhà xưởng trường học văn phòng KST-BG28 đơn giản dễ sử dụng, thích hợp cho nhà xưởng, công ty, trường học. ... reo tiếng ch..

0% OFF
1.950.000 1.951.000

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc báo giờ

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc báo giờ

Bộ phát nhạc điệu tự động DC80A, 16 kiểu nhạc điệu là chuông báo giờ tự động chuyên dùng cho các công ty, xí nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện báo giờ ra ..

17% OFF
1.000.000 1.200.000

Bộ chuông reng báo giờ tự động 80 lần/ngày KST-DC80AB

Bộ chuông reng báo giờ tự động 80 lần/ngày KST-DC80AB

Đây là chuông báo giờ tự động chuyên dùng cho các công ty, xí nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện báo giờ ra vào của nhân viên. Cài đặt 80 lần ra vào ca. Kế..

15% OFF
1.150.000 1.350.000

Bộ còi cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10

Bộ còi cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10

Thiết bị cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KSA-AL10 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép tối đa 5 phút (tự cài đặt t..

31% OFF
340.000 490.000

Thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép từ 1 giây đến 999 giờ (tự cài đặt tùy..

4% OFF
950.000 990.000

Máy bộ đàm Lisheng LS-2000

Máy bộ đàm Lisheng LS-2000

Máy bộ đàm LISHENG cầm tay là thiết bị liên lạc không dây thường được sử dụng cho bảo vệ các tòa nhà, tầng hầm, công trình xây dựng, nhân viên sân bay, những ng..

4% OFF
820.000 850.000

Máy bộ đàm Lisheng LS-5500

Máy bộ đàm Lisheng LS-5500

Máy bộ đàm LISHENG cầm tay là thiết bị liên lạc không dây thường được sử dụng cho bảo vệ các tòa nhà, tầng hầm, công trình xây dựng, nhân viên sân bay, những ng..

5% OFF
1.090.000 1.150.000

Máy dò kim loại MD-3003B1

Máy dò kim loại MD-3003B1

Tính năng kêu và rung khi phát hiện ra kim loại; có báo đèn; âm thanh lớn, độ nhạy cao. Sử dụng đơn giản và An toàn cho người sử dụng. Đồng bộ gồm: Thân máy..

15% OFF
550.000 650.000

Bộ combo 4 Loa hộp cho quán cafe nhỏ

Bộ combo 4 Loa hộp cho quán cafe nhỏ

Hệ thống loa bose nghe nhạc quán cafe sử dụng phát nhạc nền với số lượng 8 loa bose 101 chất lượng cao?Bạn đang có nhu cầu lắp đặt âm thanh quán cafe mà chưa bi..

Bộ combo 4 Loa âm trần cho quán cafe nhỏ

Bộ combo 4 Loa âm trần cho quán cafe nhỏ

Hệ thống loa quán cafe sử dụng 4 loa âm trần cho quán cafe nhỏ giúp giải bài toán tìm kiếm một hệ thống phát nhạc nền chất lượng cao. Với bộ khuếch đại Amply AP..

Camera IMOU WIFI IPC-C22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU WIFI IPC-C22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IP dùng cho gia đình IPC-C22EP-IMOU (IMOU CUE 2) thiết kế nhỏ gọn nhẹ, độ phân giải 2 megapixel. Tầm quan sát xa 10m với công nghệ hồng ng..

45% OFF
640.000 1.160.000

Camera IMOU WIFI IPC-A22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU WIFI IPC-A22EP-IMOU 2.0 MP

Camera IMOU IPC-A22EP thiết kế nhỏ gọn, độ phân giải HD 1080P. Tầm quan sát xa 10m cùng các tính năng thông minh khác. Camera IP wifi IMOU t..

45% OFF
770.000 1.400.000

Danh mục sản phẩm
Dự án đã triển khai

(cập nhật đến tháng 6 / 2014)


Banner
lắp trọn bộ 4 camera, lắp trọn bộ 3 camera, lắp trọn bộ 2 camera,  trọn bộ camera, camera giá rẻ, trọn gói camera, camera khuyến mãi, lắp đặt camera quan sát tại thành phố hồ chí minh, lắp trọn bộ 4 camera, lắp trọn bộ 3 camera, lắp trọn bộ 2 camera,  trọn bộ camera, camera giá rẻ, trọn gói camera, camera khuyến mãi lắp đặt tổng đài điện thoại, lắp tổng đài nội bộ thi công lắp đặt mạng lan nội bộ cho văn phòng công ty tại thành phố hồ chí minh Dịch vụ cài đặt tên miền để xem camera qua mạng và điện thoại thi công lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo, âm thanh hội trường, âm thanh bệnh viện công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo trì camera quan sát

Categories

Bộ cấp nguồn lưu điện UPS-AX068 cho hệ thống kiểm soát ra vào, Camera,Khóa,Modem wifi..

Bộ cấp nguồn lưu điện UPS-AX068 cho hệ thống kiểm soát ra vào, Camera,Khóa,Modem wifi..

Bộ lưu điện TORA UPS-AX068 cấp nguồn lưu điện cho camera, báo động khóa cổng, modem internet Bộ lưu điện dự phòng UPS-AX068,cho Camera,Khóa,Modem wifi..Bộ lưu đ..

Chính sánh Bảo hành

Chính sánh Bảo hành

  1. Các sản phẩm do Công ty Khánh An cung cấp được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (xin xem thêm các điều kiện bảo hành của nhà sản xuất ..

Thiết bị chống trộm nhà vườn BEAM hàng rào hồng ngoại xa 200 mét ABT Uy tín, Giá rẻ nhất

Thiết bị chống trộm nhà vườn BEAM hàng rào hồng ngoại xa 200 mét ABT Uy tín, Giá rẻ nhất

Thiết bị chống trộm nhà vườn BEAM hàng rào ABT 100 – 150 – 200 thu phát tia hồng ngoại siêu xa GIÁ RẺ nhấtThiết bị chống trộm nhà vườn là công cụ đắc lực giúp b..

Lắp Đặt Thiết Bị Chống Trộm Vườn Cây Hiệu Quả

Lắp Đặt Thiết Bị Chống Trộm Vườn Cây Hiệu Quả

Trên thực tế, công tác bảo vệ vườn cây khỏi kẻ gian trộm cắp phá hoại là nỗi lo thường trực của bà con. Vườn cây giống, vườn hoa quả, vườn cây kiểng, v..

Giải pháp lắp thiết bị chống trộm cho vườn lan, hoa quả, cây ăn trái

Giải pháp lắp thiết bị chống trộm cho vườn lan, hoa quả, cây ăn trái

CẢNH BÁO ĐỘT NHẬP ĐẾN ĐIỆN THOẠI QUA TIN NHẮN VÀ GỌI ĐIỆN THÔNG BÁO VỊ TRÍ BỊ ĐỘT NHẬPThiết bị chống trộm cho bạn yên tâm tận hưởng những phút giây thoải mái củ..


DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát
lắp camera quan sát

Công ty Khánh An xin chân thành cảm ơn quý Công ty, Đơn vị, Cá nhân Đã - đang và sẽ ủng hộ chúng tôi... Chúng tôi luôn trân trọng và sẽ cố gắng hơn nữa để thắt chặt tình hữu nghị.....Khánh An luôn mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cá nhân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. , Sau đây là một số công trình tiêu biểu và những khách hàng thân thiết mà Công ty Khánh An đã có cơ hội được hợp tác, ngoài ra còn rất nhiều những khách hàng cá nhân đã ủng hỗ chúng tôi. xem thêm